terkšt


terkšt
térkšt interj. , NdŽ, ter̃kšt žr. tarkšt: 1. , Ds Térkšt – nulūžo stelvogė Smn. Térkšt – sumušė užkulniais Grž. Tėvas pradarė duris pirkios, marti térkšt – aždarė Klt. Térkšt térkšt – ir inskylei [skiltuvu ugnį] Dglš. Tik térkšt – pelė jau slasteliuosna inlindo Klt. Dabar laumė atsigręžė ir, neradus kūdikio, terkšt rankomis suplojo BsMtII199. ║ Vienu gaistu terkšt terkšt ir atlėkė arkliai LKGIII331(Rm). Gi žiūriu, klausau – tik žybt žybt! terkšt terkšt terkšt! trinkt trinkt J.Jabl. Man bateliais prie ausies térkšt térkšt, aš net nesuvirpėjau Srj. Térkšt térkšt – nedera raktas, neatrakina Klt. Kad eina – térkšt térkšt nieko nežiūrėdama Grž. Tik išgirdau – térkšt térkšt, išbėgu oran – mūsų klaimas dega Dbk. Tuoj tik terkšt terkšt – atsidarė grabas LTR(Al). Tik ter̃kšt ter̃kšt ter̃kšt tris kartus akmuo į kryžių Ub.Ds griaudėjimui žymėti: Tik perkūnas iš mažo debeselio térkšt – ir ažudegė kluoną Prng. Térkšt griausmas Aps. 2. Tas (tėvas) vis surėkia, tai térkšt tėvui vaikas Klt. Térkšt lopeta, ir grabas subyrėjo Grž. Mužikai eina su botagais ir balon térkšt térkšt, kad nerėkt varlės, ba ponui neduoda miegot Vlk. Térkšt žemėn puodelį – ėmė ir paslėj[o] Lp. Térkšt – kiaušinį susimušė, sviesto paleidė i pavalgė Klt. Vienam paršeliui térkšt inpylė pieno, kitam i nėr Klt. Térkšt į plytas ir sumušė Gs. 3. Dkš Térkšt iššovė Gs. Kaip tik térkšt iš orlaivio, aš atsitūpiau pievoj ir tupiu . 4. Kitas tik térkšt i numirė, o čia dvėsk dvėsk i negali numirt KzR. Kumelę terkšt papjovė LTR(Klvr). Térkšt – bažnyčią uždarė Dglš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • terkšt — térkšt išt. Térkšt kažkàs į duri̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • terkšt keberkšt — interj. Ds tarškėjimui, plepėjimui kaip pakliūva nusakyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • terkšt paterkšt — interj. bildėjimui, barškėjimui nusakyti: Terkšt paterkšt važiuoja Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • terkšt pliaukšt — interj. Mrk sudavimo garsui, sutrinksėjimui reikšti: ^ Terkšt pliaukšt, kas neatmins, tam kirmėlė šikinę sutrins (mintuvai) Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gaistas — sm. (1), gaĩstas 1. laiko tarpas, metas: Kokį gaistą (kartais) jis ir labai geras Svn. 2. MTP12 būdas, santykis (?). ◊ vienu gaistu (gaistù) 1. greitai, tuoj, kaipmat: Trinkū̃ trinkū̃ – partrūko namo vienu gaistu Ds. Vienu gaistu jis atbėgo Tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuterškinti — intr. apdaužyti: Aš jam terkšt terkšt per žandus, nuterškinau Nmn. terškinti; apterškinti; įsiterškinti; išterškinti; nuterškinti; paterškinti; parterškinti; priterškinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • terkš — interj. žr. terkšt: 1. Dj Tik terkš – ir sudužo, nebėr vazelės Krs. Pasivertė vanagėliu, privijo, perplėšė antį, tiktai lept kiaušinis, terkš raktai ir iškrito LTR(Vb). ║ Kai lydėjo [į kapines], kad man įsipyko – terkš terkš su tom blėkom Slm. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas — 2 vienas, à pron. (3) 1. def. R, R112, MŽ, MŽ146, M, LL220, ŠT48, DŽ nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įskilti — 2 įskìlti, į̃skilia, įskylė 1. tr. N, K, Š, Rtr, Ser, NdŽ daužiant įžiebti (ugnį): Be skiltuvo ugnies neįskilsi J.Jabl. Terkšt terkšt – ir inskylei Dglš. Pintis sušlapo, neseka nei ugnės inskìlt Mrk. Inskìlk skiltuvu ugnį Azr. Skilia, skilia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švyst — interj. DŽ, NdŽ, KŽ, švỹst NdŽ 1. DŽ1, PnmŽ, Jrb, Grž stipriam šviesos blykstelėjimui, švystelėjimui žymėti: Daboju, titai liepsna švyst OG460. Saulės spinduliai švyst ir įspindo Gr. Žvaigždelė švyst i nulėkė Aps. Švyst i apišvietė juos mašina… …   Dictionary of the Lithuanian Language